A A A
Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 21 września 2020r.  o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słomniki za I półrocze 2020 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podtrzymana stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XX/265/20 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Słomniki.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słomniki na lata 2020-2035.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP.
 9. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach dróg powiatowych na terenie Gminy.
 10. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.